Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks

MTÜ Terveline osutab programmi alates maist 2018. Teenusele saavad tulla kliendid, kes kuuluvad sihtrühma ning kellel töötukassa on hinnannud tööalase rehabilitasiooni vajaduse.

Küsimuste korral pöörduge palun info@terveline.ee või tel 56 958 658 (Piret Vahula).

Kokkuvõte

 1. Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond: tööalane rehabilitatsioon (töötamise valdkond)
 2. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond: üle Eesti

Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses ning kliendi õppe- ja töökeskkonnas.

Rehabitatsiooniprogrammi sihtgrupp: Kutseõppeasutuses viimasel kursusel õppivad puudega ja/või hariduslike erivajaduste noored (alates 16. eluaastast), kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ja kellel võib ilmneda raskusi töökoha leidmisel. Programmis osaleb 4-6 klienti.

 Programm sobib kliendile Programm ei sobi kliendile
Puudega, osalise töövõimega noor alates 16. eluaastast, kes õpib kutsekoolis Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega
Normintellekti või kerge intellektipuudega Keskmisest suurema kõrvalabi vajadusega (ei ole iseseisev igapäevaelutegevustes – söömine, joomine, hügieenitoimingud, iseseisvalt ohutu liiklemine)
Jooksval aastal planeeritud kutsekooli lõpetamine ja tööturule siirdumine Ei valda eesti keelt
Vajab täiendavat toetust tööalase rakendumise leidmiseks/tööturule sisenemiseks Emotsionaalselt ebastabiilne (on enda ja teiste suhtes agressiivne; esineb enda ja teiste suhtes kahjustavat käitumist).
Omab huvi/ motivatsiooni tööle asuda Uimastite ja teiste sõltuvust tekitavate ainete tarvitamine (va suitsetamine).

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: programmi lõpuks töötab klient temale sobivas töövormis avatud tööturul või kaitstud töö teenusel sobiva koormusega.

Programmis läbiviidavate tegevuste käigus selgitatakse välja, millised on kliendi ametialased võimed ja sobivus ning millist tuge vajab klient tööle suundumisel. Programmis arendatakse kliendi, tema perekonna ja lähivõrgustiku teadlikkust, sotsiaalseid oskuseid ning võimekust muutustega kohanemisel, pakkudes vajalikke rehabiliteerivaid teenuseid nii individuaalselt, grupis kui ka pereteenusena. Toimub koostöö rehabilitatsioonimeeskonna, kutseõppeasutuse ja Töötukassa juhtumikorraldaja ning kliendi ja tema perekonna/ lähivõrgustikuga. Sobiva töökoha leidmisel tehakse koostööd tööandjaga.

Rehabilitatsioonimeeskonnast on programmi kaasatud sotsiaaltöötaja, eripedagoog ja psühholoog. Vastavalt kliendi vajadustele võib kaasata ka teisi spetsialiste (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed).

Rehabilitatsiooniprogramm koosneb 3. etapist. Üleminek teisest etapist kolmandasse etappi toimub vastavalt kliendi valmisolekule liikuda tööturule.

Kogu programmi jooksul on kliendil võimalik saada:

 • kuni 20 h grupiteenust (10 kohtumist)
 • kuni 38 h individuaalteenust
 • kuni 6 h pereteenust
Etapp Aeg Tegevus Teenuste maht
1.etapp- ettevalmistav etapp 1.-3. nädal Läbi on viidud hindamine, koostöös kliendiga on püstitatud eesmärgid ning koostatud tegevuskava I etapis5 h individuaalteenuseid
2.etapp – aktiivse sekkumise etapp alates 4. nädalast Kliendi, tema pere ja /lähivõrgustiku toetamine vastavalt seatud eesmärkidele. Grupitööd. II etapiskuni 13 h individuaalteenuseid

kuni 3 h pereteenuseid

3.etapp – tööle rakendumise etapp 16. nädalast kuni programmi lõpuni Kliendi toetamine töökohal.Grupitööd. III etapisIndividuaalteenuseid

kuni 20 h ja pereteenuseid kuni 3 h

Kogu programmi jooksul on kuni 10 grupi kohtumist

Rehabilitatsiooni programm kestus on 9 kuud (aprill – detsember või oktoober – juuni).

Käesolevas rehabilitatsiooniprogrammis kasutatakse kliendi hetkeolukorra ja saavutatud tulemuste hindamiseks Rahvusvahelise Funktsioneerimisvõime Klassifikatsioonile (RFK) tuginevaid hindamisvahendeid. Samuti rakendatakse toetatud tööle rakendamise (TTR) metoodikat ja tuginetakse juhtumikorralduslikele põhimõtetele. Grupitöös ja individuaaltegevuste raames kasutatakse MI (motiveeriva intervjueerimise) nõustamismeetodit.

Rehabilitatsiooniprogrammi lõpuks on oodatavad tulemused kliendi jaoks järgmised:

 1. Klient on teadlik oma võimetest ning omab selgeid karjääriootusi.
 2. Klient on leidnud endale võimetekohase töö avatud tööturul või kaitstud töö teenusel.
 3. Klient tuleb toime oma igapäevaelu korraldamisega.
 4. Klient on kohusetundlik ning valmis koostööks erinevate partneritega.
 5. Klient analüüsib tööeluga seotud olukordi ning suudab leida sobivad lahendused.
 6. Klient oskab tulla toime stressi ja muude psüühiliste koormustega.
 7. Pere/ lähivõrgustik on jõustatud ning toetab klienti tööotsingutel ja töötamisel.
 8. Tööandja on teadlik kliendi individuaalsetest erivajadustest ja arvestab sellega tööprotsessis.

Prindi kokkuvõte